All posts by sp62 sp62

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do bibliotecznego konkursu fotograficznego:
„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”.

Polega on na sfotografowaniu siebie z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Chodzi nam o zdjęcia, których elementem
jest okładka książki – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.

Liczy się oryginalny i interesujący sposób zaprezentowania danej książki.
Można dopełnić okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem
lub aranżacją przestrzeni. Kreatywność i twórcze podejście do tematu mile widziane.

Fotografie należy przesłać w formacie JPG do 31.05.2021 r.
na Teams do p. Dariusza Pućki (temat wiadomości: „Sleeveface”).
Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie http://szkolapodstawowa62.pl/ oraz https://facebook.com/SP62Poznań. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 czerwca br. za pośrednictwem wyżej podanych stron.

Wpisując w wyszukiwarce: „Sleeveface” można obejrzeć przykładowe prace.

Kangur matematyczny

Dnia 22 kwietnia 2021 roku w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów, zachęcenie młodych do wspólnej, intelektualnej, międzynarodowej zabawy.  Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.
Głównym organizatorem konkursu matematycznego „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, natomiast międzynarodowym inicjatorem konkursu jest paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Polska edycja konkursu Kangur prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ma na celu popularyzację matematyki. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs przeprowadzany jest w kilku kategoriach, z czego cztery dotyczą szkoły podstawowej:
„Żaczek”– klasy 2
„Maluch” – klasy 3 i 4
„Beniamin” – klasy 5 i 6
„Kadet”– klasy 7 i 8
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W naszej szkole w tym roku zgłosiło się 51 uczestników, prawie wszyscy przystąpili do Konkursu – 41 osób. Czworo z tych uczniów pisało zdalnie. Czas pracy zdalnej to 90 minut.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali od Organizatora upominek – układankę przestrzenną w formie breloczka.
Uczniowie uczestniczący zdalnie znają już wyniki Konkursu. Jeden uczeń naszej szkoły, Franek Popławski, uczeń klasy 4a zdobył maksymalną liczbę punktów, czyli 120. Bardzo cieszymy się z wyniku Franka i życzymy dalszych sukcesów.
Z niecierpliwością czekamy również na wyniki pozostałych uczniów, które
z pewnością otrzymamy w maju.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Święto pisarzy, poetów, tłumaczy, wydawców i wszystkich tych, którzy z książkami mają
na co dzień do czynienia, również czytelników.

Co możesz zrobić, by uczcić ten dzień?

-Obejrzyj spotkanie o kulisach świata książki: https://fb.watch/52g99f9prE/

-Zagraj w grę online dla młodych detektywów „Raczyńscy w tarapatach”:
https://view.genial.ly/60630dfcbfdb130d23f37c7b/interactive-content-raczynscy-w-tarapatach

-Weź udział w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży
-„Z książką mi do twarzy”.

-Stwórzmy wspólnie ranking najciekawszych książek dla dzieci i młodzieży
„Złota dziesiątka”, które zrobiły na Was największe wrażenie.  Zapraszamy także rodziców
i nauczycieli do przesyłania swoich propozycji – tym razem książek dla dorosłych.
Może uda nam się stworzyć również podobny ranking.

Więcej informacji zostało umieszczone w ogłoszeniu wysłanym 22.04.2021r. na Librusie.

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny  2021/2022 odbywać się będzie w terminie 12-30 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie: Nabór 2021/2022    https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 

Formularze rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej szkoły na kilka dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu im. gen. Stanisława Taczaka

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sp_62@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 62  ul.Druskienicka 32  60-476 Poznań

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod5_oswiata@um.poznan.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.