Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do grafik
 • Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony
 • Nieprawidłowy kontrast domyślny
 • Brak mapy strony
 • Brak hierarchii nagłówków

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Włodarczyk.
 • E-mail: sp_62@wp.pl
 • Telefon: (61)822-14-11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu
 • Adres: ul.Druskienicka 32, 60-476 Poznań
 • E-mail: sp_62@wp.pl
 • Telefon: (61)822-14-11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed głównym wejściem do budynku znajdują się schody, jednak nie zastosowano żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

Przed wejściem na salę gimnastyczną znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek ejst piętrowy, jednak nie zatosowano żadnych udoogonień, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych pięter. Brak możliwości wstępu do budynku z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W placówce nie zastosowano żadnych udogodnień dla osób niewidzących i niesłyszących.