Podręczniki

podreczniki_2017_18

wyprawka_ucznia_klasy0_i_1

Regulamin korzystania z podręczników i innych materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw

1.Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu.

2. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki nieodpłatnie.

3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

4. Podręcznik jest przeznaczony do co najmniej trzyletniego okresu używania.

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do ich odkupienia. Zniszczenie/zgubienie należy bezzwłocznie, osobiście zgłosić do biblioteki szkolnej, która udzieli informacji odnośnie procedury postępowania w wyżej wymienionych sytuacjach.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, pakiet podręczników i niewykorzystane ćwiczenia oddaje wychowawcy klasy.
Wychowawca zobowiązany jest do przekazania ich do biblioteki szkolnej.

7. Zobowiązuje się uczniów do szczególnej dbałości o podręczniki i owinięcie ich w folię.