Rada Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców – Regulamin Rady Rodzicow tekst jednolity_2019.10.07

Plan finansowy – Plan finansowy Rady Rodzicow na rok szkolny_2019_2020

uchwala nr VI_2019_2020 ws zatwierdzenia planu_finansowego Rady Rodzicow na rok szkolny 2019_2020

uchwala nr VII_2019_2020 ws zmiany regulaminu_Rady Rodzicow

Uchwała Nr Vl/2020/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału (klasy).

W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który jest zgodny ze statutem szkoły.

Rada Rodziców ma prawo m. in. :

  • Przedstawić dyrektorowi  szkoły  i  Radzie  Pedagogicznej  opinię  rodziców  w  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych sprawach szkoły;
  • Pomagać w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole;
  • Gromadzić środki finansowe przeznaczone na działalność statutową szkoły;

SKŁADKI:

Co roku Rada Rodziców ustala wysokość składki. Cenny jest jednak każdy datek, dlatego rodziny dla których ustalona kwota jest zbyt wysoka proszone są o wpłatę w miarę możliwości finansowych.

Pieniądze można wpłacać u skarbników poszczególnych klas, oraz na konto (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę):

nr konta BZWBK O/Poznań nr 52 1090 1463 0000 0001 0624 1255

Informacja dla skarbników klasowych: Skarbnik klasowy zobowiązany jest do prowadzenia listy wpłat na Radę Rodziców. Lista ta wraz ze środkami pieniężnymi powinna być przekazana Skarbnikowi Rady Rodziców do końca każdego semestru.

SZAFKI UCZNIOWSKIE:

Indywidualne szafki odzieżowe  znajdujące się w szatni przeznaczone są do bezpiecznego przechowywania podręczników, odzieży wierzchniej, worka z obuwiem na wf, lub w okresie jesienno-zimowym obuwia na przebranie. Rada Rodziców oddaje szafki  do korzystania, po uiszczeniu przez rodziców opłaty rocznej w wysokości 55 zł na rok, a w przypadku uczniów niezamożnych i na odpowiedni wniosek rodziców, również bez opłaty. Wszelkie środki uzyskane przez RR z tytułu przekazania szafek do korzystania   przeznacza się – w pierwszej kolejności – na pokrycie kosztów konserwacji i napraw szafek, a w dalszej kolejności na cele związane z potrzebami bieżącymi szkoły, mającymi polepszyć funkcjonowanie w niej  dzieci.