Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 im. GEN. STANISŁAWA TACZAKA

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny

Art. 1

W Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Taczaka nr 62 w Poznaniu działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły

Art. 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Statutem Szkoły oraz Konwencją Praw Dziecka

 

Rozdział II

Kompetencje i prawa Samorządu

Art. 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

1.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami

2.      Prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3.      Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4.      Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5.      Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców

 

Rozdział III

Organy Samorządu uczniowskiego

Art. 5

Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a/ klasowe Rady Uczniów

b/ szkolny Samorząd Uczniowski

Art. 6

1.    Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów tej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy

2.    Klasowa Rada Uczniów może składać się z trzech do pięciu osób

3.    W jej skład powinni wejść:

a/ przewodniczący

b/ zastępca

c/ skarbnik

4.    Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasy w zależności od potrzeb

Art. 7

1.      W skład szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a/ przewodniczący

b/ zastępca przewodniczącego

c/ członkowie

2.      W Samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

a/ sportowa

b/ rozrywkowa

c/ informacyjna

3.      Przewodniczący poszczególnych sekcji tworzą grupy w oparciu o kontakty towarzyskie

4.      Do zadań sekcji należy:

a/ organizowanie działalności, do której została powołana

b/ składania sprawozdań ze swojej pracy

5.      Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania

6.      Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok

 

Rozdział IV

Opiekun Samorządu

Art. 8

Opiekun Samorządu nie jest członkiem Samorządu, lecz Rady Pedagogicznej. Powoływany jest przez Dyrektora Szkoły

Art. 9

Zadaniami opiekuna są:

1.      Czuwanie nad pracą Samorządu

2.      Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły

3.      Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej

4.      Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach

 

 

Rozdział V

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art. 10

1.      Zebrania Samorządu zwołuje jego opiekun

2.      Zebranie Samorządu może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniów

3.      Zebranie Samorządu powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu

Art. 11

Do zadań Samorządu należy:

1.      Opracowanie planu pracy Samorządu

2.      Zdanie sprawozdania ze swej pracy

3.      Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły

4.      Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

5.      Podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu Samorządu

Art. 12

Uchwały Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków

 

Rozdział VI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Art. 13

1.      W wyborach do Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV – VI

3.      Każda klasa może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów

4.      Kandydaci zgłaszają się do opiekuna Samorządu w ustalonym na początku roku szkolnego terminie. Do czasu wyborów prowadzą kampanię wyborczą (plakaty, foldery, materiały polecające swoją osobę)

5.      Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły i nie może mieć znamion przekupstwa

Art. 14

1.      Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV – VI. Głosowanie odbywa się przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania

2.      Głosowanie jest:

a/ powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu)

b/ równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia)

c/ bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos)

d/ tajne (głosujący pozostaje anonimowy)

3.      Głosowanie do Samorządu odbywa się w ciągu jednego dnia

Art. 15

1.      W skład komisji wyborczej wchodzi opiekun Samorządu oraz osoby przez niego wyznaczone

2.      W wyborach do Samorządu wybierane są cztery osoby, które otrzymały największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów, a przewodniczącym zostaje ten z członków Samorządu, który uzyskał największą liczbę głosów

3.      W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub kilku członków Samorządu, przewodniczący wybierany jest w drodze głosowania, w którym uczestniczą członkowie Samorządu

 

Rozdział VII

Finanse Samorządu

Art. 16

Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac uczniowskich, dyskoteki itp. W celu zdobycia środków na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców

 

Rozdział VIII

Dokumentacja Samorządu

Art. 17

Dokumentacje Samorządu stanowią:

Regulamin Samorządu

Protokoły zebrań Samorządu

Sprawozdanie z działalności Samorządu

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Art. 18

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu

Art. 19

Dokonywanie zmian w regulaminie Samorządu odbywa się w trybie właściwym dla jego ustalenia

 

Poznań 1.09.2013r.