Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej

od 6.45  do 17.00 

Telefon do szkoły: 61 8221-411

Świetlica sala 20: numer 61 – 8 221 427 

Przed lekcjami wszystkie dzieci przebywają w sali 20

Świetlica sala 205: numer 61- 8 221443

 

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2020-2021

kierownik   Ewa  Żurczak

Halina  Lewandowicz

Joanna  Szewczyk

Joanna Skiba –Janasek

Agnieszka  Lis

Bernadetta  Korzycka

Sandra  Schmidt

Magdalena Przybylska

Anna Kordylewska

  Świetlica szkolna

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim:

– zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi  i po nich w bezpiecznym
i miłym otoczeniu,

– stworzenie warunków do zabawy, wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku,

– zapewnienie udziału w zajęciach dydaktycznych lub czytelniczych oraz odrabianie prac domowych.

               W  roku szkolnym 2020/2021  pracy w naszej świetlicy  przyświeca hasło:   

                            –  Polacy i  ich  sukcesy  –

REGULAMIN    ŚWIETLICY  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 62  W POZNANIU

1.Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach 6.45 – 17.00.

2.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (opiekunowie).

3.Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy.  W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic (opiekun) powinien zawiadomić wychowawcę.

sala 20: numer 61 8 221 427

4.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które ma zgodę na samodzielnie
wychodzenie do domu ze świetlicy szkolnej.

5.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji dotyczących wyjścia ze świetlicy, przekazanych przez dziecko.

6.Rodzice ponoszą w pełni odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w świetlicy szkolnej.

Szczególne procedury w czasie epidemii COVID – 19

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Wychowankowie pracują i bawią się w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
 4. Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych  w szkole pomocy.
 5. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 6. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
 7. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 8. Rodziców i opiekunów dzieci klas 1, 2 i 3  przychodzących po dzieci, które przebywają  w świetlicy szkolnej  obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem.
 9. W obecnym roku szkolnym nie dokonują Państwo wpłaty na materiały plastyczne i higieniczne używane w świetlicy. Prosimy o dostarczenie na rzecz świetlicy w związku z epidemią środków ochrony osobistej ( ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, płyny dezynfekujące). Środki ochrony osobistej oddajemy w świetlicy w sali 20.

 

ZASADY  JAKICH  PRZESTRZEGAMY  W TYM ROKU SZKOLNYM !

 • Unikamy dotykania oczu, nosa i ust, często myjemy ręce wodą z mydłem.
 • Nie podajemy ręki na powitanie.
 • Zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.
 • Mówimy do siebie po imieniu.
 • Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
 • Nie oceniamy innych!
 • Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
 • Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
 • Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.