Wytyczne CKE, MEN oraz GIS istotne dla zdających egzamin ósmoklasisty 2020

Zdający oraz inne osoby biorące udział

w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopis/pióro z czarnym atramentem/tuszem (niedozwolone jest korzystanie
z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz linijka na egzaminie z matematyki. Szkoła zapewnia zdezynfekowane przybory piśmiennicze rezerwowe dla zdających. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej,
zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte
usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać
ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

3.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Dzielenie się wrażeniami (by uniknąć spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły)
po egzaminie między sobą jest zalecane z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

3.2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
(nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający
nie opuszczają sali egzaminacyjnej.