Zasady funkcjonowania szczęśliwego numerka

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VI.

2. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

3. Szczęśliwy Numerek jest losowany codziennie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ( w przypadku nieobecności przewodniczącego przez innego członka Samorządu Uczniowskiego).

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji ustnych.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.

 8. Szczęśliwy Numerek nie funkcjonuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją ( I i II półrocze ).

9. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, nauczyciel zawiesza przywilej Szczęśliwego Numerka (danemu uczniowi).

10. Szczęśliwy Numerek przestaje funkcjonować w chwili nieprzestrzegania jego zasad przez klasę (decyduje o tym Wychowawca klasy).

11. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.