bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Maliszewska.
 • E-mail: s.maliszewska@zsp15poznan.pl
 • Telefon: (61)822-11-81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu
 • Adres: ul. Druskienicka 32
  60 – 476 Poznań
 • E-mail: s.maliszewska@zsp15poznan.pl
 • Telefon: (61)822-11-81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku nie znajdują się schody. Budynek jest piętrow, zastosowano platformę, aby osoby niepełnosprawne mogły uzyskać dostęp do wyższych kondygnacji. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewiodmych czy niesłyszących.

Skip to content