bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

PPP

Na czym polega pomoc psychologiczno - pedagogiczna?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być z inicjatywy: samego ucznia, jego rodziców, dyrektora danej placówki, nauczyciela, wychowawcy lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela lub tzw. nauczyciela/specjalisty wspierającego organizację kształcenia specjalnego lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
Kto organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
Kto planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
W przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawca klasy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami. W przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektor przedszkola lub placówki we współpracy z innymi wychowawcami i specjalistami. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.

W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z tym uczniem. Ważne aby pomoc pedagogiczno – psychologiczna była udzielana niezwłocznie po zauważeniu deficytów u ucznia gdyż tylko wtedy będzie ona efektywna i skuteczna.

Dostępne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla szczególnie uzdolnionych dzieci w przedszkolu, uczniów na każdym etapie edukacji oraz podopiecznych placówek oświatowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Warsztaty – dla uczniów prowadzone przez wychowawców klas, wspomaganych przez specjalistów szkolnych

Szkolenia – rodziców i nauczycieli

Zajęcia specjalistyczne:

  1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
  2. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
  4. Zajęcia rewalidacyjne przysługujące uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Prowadzone indywidualnie, 2 razy w tygodniu (1 godzina zegarowa).

Inne zajęcia
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

O harmonogramie zajęć informują prowadzący zajęcia, terminy są dostosowane do godzin pracy specjalistów.

Godzina zajęć realizowanych w tych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna przeprowadza diagnozę uczniów i wydaje stosowne dokumenty, takie jak opinia o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia lub potrzebie nauczani indywidualnego.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nr 3 w Zespole poradni psychologiczno – pedagogicznych nr 1

Formularze do pobrania

Wydane przez poradnie opinie należy składać w sekretariacie szkoły.

Godziny pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego:

Joanna Jasińska
(psycholog)
Joanna Radna
(pedagog)
Małgorzata Natela-Nowicka
(pedagog)
Ewa Odrzywolska
(pedagog)
poniedziałek8:30-16:0011:30-16:308:00-16:00
wtorek8:30-16:0011:00-13:308:00-15:00
środa9:30-16.307:30-13:308:00-12:0012:30-15:30
czwartek9:30-15:308:00-13:308:00-12:008:00-13:00
piątek9:15-14:157:30-13:308:00-12:00

Skip to content