bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału (klasy).

W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który jest zgodny ze statutem szkoły.

Rada Rodziców ma prawo m. in. :

  • Przedstawić dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej opinię rodziców w dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych sprawach szkoły;
  • Pomagać w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole;
  • Gromadzić środki finansowe przeznaczone na działalność statutową szkoły;

SKŁADKI:

Co roku Rada Rodziców ustala wysokość składki. Cenny jest jednak każdy datek, dlatego rodziny dla których ustalona kwota jest zbyt wysoka proszone są o wpłatę w miarę możliwości finansowych.

Pieniądze można wpłacać u skarbników poszczególnych klas, oraz na konto (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę):

nr konta BZWBK O/Poznań nr 52 1090 1463 0000 0001 0624 1255

Informacja dla skarbników klasowych: Skarbnik klasowy zobowiązany jest do prowadzenia listy wpłat na Radę Rodziców. Lista ta wraz ze środkami pieniężnymi powinna być przekazana Skarbnikowi Rady Rodziców do końca każdego semestru.

Skip to content