bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Statut

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62

IM. GEN. ST. TACZAKA

wchodzącej w skład

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 15
w Poznaniu

Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Gen Stanisława Taczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Poznaniu.
 2. Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu jest publiczną szkołą podstawową w rozumieniu ustawy.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

§ 2

 1. Cykl kształcenia trwa osiem lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3
Szkoła jest placówką publiczną, w ramach prowadzonej działalności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowe plany nauczania;
 5. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

§ 4
Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15;
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15;
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Poznań;
 6. nadzorze pedagogicznym – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się:
   1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
   2. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
   3. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
   4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
   5. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
   6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
  1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
  2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
  3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
  4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.);
  5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
  7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
  8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
  9. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.
 3. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
  1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
  2. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
  3. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
  4. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
  5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
  6. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
  7. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  8. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

§ 6

 1. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
  1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
  2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
  3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
  4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;
  6. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
  7. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
  8. Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie – Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
  3. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  5. realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
  6. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
  7. realizuje ramowy plan nauczania;
  8. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;

§ 7
Program wychowawczo-profilaktyczny

 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
  1. szkolny zestaw programów nauczania;
  2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
 3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę, o której mowa przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

§ 8
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowana na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości własnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 9
Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań eksperymentalnych.
 4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
  1. kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
  2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
  3. realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
  4. stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

§ 10

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły jest odpowiedni do wieku uczniów i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bhp, a w szczególności:
  1. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do dbania o życie i bezpieczeństwo uczniów na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerwach międzylekcyjnych;
  2. Poznawanie przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego warunków życia i nauki w domu rodzinnym uczniów;
  3. Za bezpieczeństwo na lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący lekcje;
  4. Za bezpieczeństwo dzieci na przerwach i przed lekcjami odpowiadają nauczyciele dyżurni według opracowanego harmonogramu – planu dyżurów;
  5. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy;
  6. Wycieczki są organizowane po uzyskaniu zgody dyrektora na ich organizację i przedstawieniu pełnej dokumentacji. Do obowiązków organizatora wycieczki należy:
   1. przygotowanie programu wycieczki,
   2. zebranie zgód rodziców na udział dziecka w wycieczce,
   3. przygotowanie listy uczestników (wraz z numerem PESEL),
   4. przedstawienie dyrektorowi szkoły dokumentacji wycieczki,
   5. omówienie z uczniami zasad bhp obowiązujących w czasie jej trwania,
   6. zapoznanie uczniów z celem i programem wycieczki;
  7. Opiekunami wycieczki mogą być inni nauczyciele. Ilość opiekunów jest ustalana zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
  1. prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi sprawującymi kłopoty wychowawcze oraz terapii grupowej według programu profilaktyki uzależnień przez pedagoga i psychologa;
  2. prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach 1 – 3 i w razie potrzeby w klasach 4 – 8;
  3. współpraca pedagoga szkolnego i psychologa z nauczycielami i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych;
  4. udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach, patologicznych poprzez zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie, nieodpłatnych śniadań i obiadów, znajdowanie sponsorów opłacających wycieczki szkolne, wyjazdy na kolonie, obozy itp.
  5. zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach w szkole w miarę potrzeb organizowane będą zespoły psychologiczno – pedagogiczne wspierające uczniów w ramach indywidualnych potrzeb edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych potrzeb ucznia;
  6. dostosowanie indywidualnych programów eduakcyjno – terapeutycznych dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie z uwzględnieniem tych programów w ramach zajęć rewalidacyjnych;
  7. informowanie rodziców o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli opracowujących program edukacyjno – terapeutyczny.
 3. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Uczniom tym Szkoła zapewnia:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;
  3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
  4. inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;
  5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

§ 11
Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.
 5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

§ 12
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 4. 3a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.
 6. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. z zaburzeń zachowania i emocji;
  5. ze szczególnych uzdolnień;
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8. z choroby przewlekłej;
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10. z niepowodzeń edukacyjnych;
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. Dyrektora szkoły;
  4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
  5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  6. poradni;
  7. pomocy nauczyciela;
  8. pracownika socjalnego;
  9. asystenta rodziny;
  10. kuratora sądowego;
  11. organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych organizowanych dla oddziału przedszkolnego, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  7. porad i konsultacji;
  8. warsztatów.
 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Podstawą do objęcia ucznia tą formą pomocy jest zalecenie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
 13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia organizowane są w oddziale przedszkolnym
 14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.
 15. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 16. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 17. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Tego typu zajęcia mogą być realizowane przez wychowawcę podczas godzin wychowawczych.
 18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 19. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 13

 1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje:
  1. profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  2. promocję zdrowia;
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
  1. ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  2. kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 3. Cele są realizowane poprzez:
  1. działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
  2. wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
  3. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
 5. Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji.

§ 14
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:
  1. na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
   1. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
   2. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
  2. wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
  3. indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
  4. na podstawie orzeczeń poradni dyrektor organizuje nauczanie indywidualne
  5. nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
  1. zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
  2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
  3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
  4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
  1. inspektorem ds. nieletnich;
  2. kuratorem sądowym;
  3. Policyjną Izbą Dziecka;
  4. Pogotowiem Opiekuńczym;
  5. Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  6. innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

Rozdział 3. ORGANY SZKOŁY
§ 15

 1. Organami szkoły są:
  1. dyrektor szkoły;
  2. rada pedagogiczna;
  3. samorząd uczniowski;
  4. rada rodziców.
 2. Organy szkoły funkcjonują w oparciu o odrębne regulaminy, które w żadnym ze swoich punktów nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 16

  Dyrektor szkoły

  1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. ustanawia procedury obowiązujące w szkole;
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  7. organizuje administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę szkoły;
  8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  9. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;
  11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  12. współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
  13. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych;
  14. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski, skargi, interwencje i zapytania w czasie pracy szkoły. Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje poprzez mediacje pomiędzy zainteresowanymi organami szkoły.

§ 17
Wicedyrektorzy szkoły

 1. Stanowisko Wicedyrektora tworzy się po uzgodnieniu z organem prowadzącym
 2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje Wicedyrektora szkoły.
 3. Kompetencje wicedyrektora szkoły:
  1. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły;
  2. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich nauczycieli;
  3. Jest członkiem zespołu doradczego dyrektora szkoły;
  4. Odpowiada za prawidłowe przygotowanie tygodniowego planu lekcji;
  5. Wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
  6. Sporządza miesięczne zestawienie godzin nadliczbowych dla płac;
  7. Przydziela zadania bieżące w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej;
  8. Kontroluje, obserwuje i ocenia pracę wychowawców klas oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji;
  9. Organizuje i koordynuje całokształt spraw opiekuńczo – wychowawczych szkoły;
  10. Organizuje i nadzoruje przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych;
  11. Pełni dyżury kierownicze;
  12. Planuje i nadzoruje organizację konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

§ 18
Rada Pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.
 3. W posiedzeniu Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora szkoły na wniosek lub za zgodą rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły bez prawa głosu.
 4. Zebrania Rady odbywają się:
  1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  2. Na zakończenie półrocza w celu zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
  3. Po zakończeniu II półrocza w celu podsumowania i przeanalizowania działalności szkoły we wszystkich jej obszarach;
  4. W każdym czasie kiedy istnieje taka potrzeba.
 5. Zebrania Rady organizowane są z inicjatywy:
  1. Przewodniczącego rady;
  2. Organu prowadzącego szkołę;
  3. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  4. Co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy zatwierdzanie:
  1. Planów pracy szkoły;
  2. Statutu szkoły;
  3. Wewnątrzszkolnego oceniania;
  4. Wyników klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami w tym zakresie;
  5. Szkolnego programu zestawów nauczania, który jest zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej w miesiącu maju poprzedzającym rok szkolny;
  6. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

  6a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 6 pkt 4 o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
  6b. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

  1. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 7. Rada pedagogiczna ma prawo do wyrażania swojej opinii w sprawach szkoły a w szczególności:
  1. Organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. Wniosków dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień;
  3. Propozycji dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
  4. Projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;
  5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Inne zadania i uprawnienia Rady pedagogicznej:
  1. Opracowuje projekty zmian przepisów prawa wewnątrzszkolnego;
  2. Może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły;
  3. Może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole;
  4. Ustala regulamin swojej działalności, zatwierdza go i realizuje.
 9. Zebrania rady pedagogicznej:
  1. Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane;
  2. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
  4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 19
Rada Rodziców

 1. Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.
 2. 1a. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych w szkołach wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 3. Na poziomie każdej klasy tworzone są rady klasowe.
 4. Reprezentacją rodziców jest prezydium Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który jest zgodny ze statutem szkoły.
 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
  1. Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole;
  2. Znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce;
  4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i kształcenia swych dzieci.

  5a. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie Regulaminu Rady;
  2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego;
  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz oceny pracy nauczyciela;
  6. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
  7. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 7. Rada Rodziców ma prawo:
  1. Przedstawić dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej opinię rodziców w dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych sprawach szkoły;
  2. Pomagać w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole;
  3. Współuczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły;
  4. Do pomocy w organizowaniu uroczystości, imprez, wycieczek klasowych i szkolnych;
  5. Gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na potrzeby szkoły;
  6. Uczestniczenia w planowaniu wydatków i podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
 8. Źródłem funduszy Rady Rodziców są:
  1. Dobrowolne składki rodziców, których minimalna wysokość ustalana jest w formie uchwały na posiedzeniu prezydium rady;
  2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. Darowizny.
 9. Rada Rodziców określa sposób wydatkowania pieniędzy ze swych funduszy w oparciu o plan finansowy, który jest uchwalany po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
 10. Rada Rodziców posiada konto bankowe, na którym gromadzi fundusze. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 11. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

§ 20
Samorząd uczniowski

 1. Reprezentacja wszystkich uczniów jest Samorząd Uczniowski.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo:
  1. Redagować i wydawać gazetki szkolne;
  2. Organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkowa zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem szkoły i przy pomocy wszystkich organów szkoły;
  3. Występować w ważnych dla uczniów sprawach do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej;
  4. do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  5. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  6. do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

§ 21
Warunki współdziałania organów szkoły

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
 5. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
  1. z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
  2. decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.
 6. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 7. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 9. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
  1. konflikt dyrektor – rada pedagogiczna:
   1. spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
   2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
  2. konflikt dyrektor – rada rodziców:
   1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
   2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
  3. konflikt dyrektor – samorząd uczniowski:
   1. spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
  4. konflikt rada pedagogiczna – samorząd uczniowski.
   1. spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

Rozdział 4. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 22

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).
 2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin:
  1. zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych;
  2. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
  3. zajęć o charakterze terapeutyczno – wychowawczym;
  4. zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

  3a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

  1. równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
  2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
  3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, zachowując ogólnych czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. 4a. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
  4b. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 4a w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując czas zajęć w danym dniu.
  5a. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

  1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
  2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły
 7. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 30 minut. Rozkład przerw jest podawany do wiadomości uczniom i rodzicom.

§ 23

 1. Szczegółowa organizację nauczania określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły do 21 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
  1. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
  2. imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
  3. liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
  4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
  5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  6. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
  7. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
  8. dla poszczególnych oddziałów:
   1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
   2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
   3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
   4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
   5. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
   6. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
  9. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
  10. liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
  11. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 3. Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 24

 1. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział (klasa)
 2. Począwszy od klasy I liczba uczniów w oddziale wynosi do 25.
 3. 2a. W przypadku przyjęcia do klasy I -III z urzędu, w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić dany oddział, za zgoda organu prowadzącego jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25
  2b. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 2a liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział.
  2c. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 4. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV-VIII na zajęciach z języków obcych nowożytnych w klasach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgoda organu prowadzącego.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym – nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
 6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosowanie do posiadanych środków finansowych.
 7. Każda klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca swoje obowiązki pełni przez pięć lat tj. przez cały okres etapu edukacyjnego.
 9. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana wychowawcy przed upływem tego okresu.
 10. Każda klasa ma swoja salę lekcyjną, w której odbywa się maksymalna ilość tygodniowych zajęć.
 11. Do klas I – VIII przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zarejestrowani w szkolnym rejonie. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka spoza rejonu w przypadku wolnych miejsc w danej klasie. Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP 62 przyjmowani są do klasy I z urzędu. Terminy rekrutacji zastana określone przez organ prowadzący w każdym kolejnym roku rekrutacji. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 62 dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców.
 12. Od poziomu klas IV funkcjonuje klasa sportowa o profilu piłki siatkowej. Wymiar godzin treningu wynosi 6 godzin tygodniowo.
 13. Szkoła prowadzi edukację szkolną dla obcokrajowców w klasach przygotowawczych organizowaną wg odrębnych przepisów.
  1. W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być zorganizowane oddziały przygotowawcze dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8
  2. Organizacja pracy w oddziałach przygotowawczych sprzyja przygotowaniu uczniów do pełnego udziału w zajęciach szkolnych, szczególnie przez realizację zajęć z języka polskiego oraz realizację zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów szkolnych umożliwiających realizację treści podstawy programowej.
  3. ocenianie w klasach przygotowawczych jest spójne WZO

§ 25
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań w celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.
 2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 4. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
  1. zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
  2. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
  3. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  4. zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. zajęciach z wychowawcą.
 5. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 6. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
 7. Program zawiera:
  1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
   1. tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe
   2. oddziały, których dotyczą działania,
   3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
   4. terminy realizacji działań,
   5. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
  2. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 8. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
 9. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole.
 10. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora/Doradca zawodowy realizuje następujące zadania z doradztwa zawodowego:
  1. systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
  3. opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;
  4. wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego
  5. koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  6. realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego.
 11. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
  1. poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
  2. biblioteką pedagogiczną;
  3. organem prowadzącym;
  4. Stowarzyszeniami;
  5. szkołami ponadpodstawowymi.

§ 26
Organizacja wolontariatu szkolnego

 1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 2. Cele i sposoby działania:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
  2. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
  3. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
  4. wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
  5. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
  6. promocja idei wolontariatu w szkole.
 3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
 5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

§ 27
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. 1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:

  1. pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
  2. wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
  3. umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
  4. wpływa na integrację uczniów ;
  5. wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;
  6. wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.
 3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 5. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 6. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.

§ 28
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania.
 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
 4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
 5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
   1. na zebraniach,
   2. podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
   3. w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
  5. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
 6. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 7. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

§ 29
Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, czekają na obiad lub zajęcia pozalekcyjne, szkoła prowadzi szkolna świetlicę.
 2. Świetlica obejmuje swa opieką uczniów w godzinach 6.30 – nie dłużej niż do godziny 17.00. godziny pracy świetlicy dostosowuje się na początku każdego roku szkolnego do potrzeb dzieci.
 3. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 pod opieką jednego nauczyciela.
 5. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice lub pisemnie upoważnione osoby dobrze znane dziecku.
 6. Dzieci mogą same wracać do domu tylko wówczas gdy rodzice złożą odpowiednie pisemne oświadczenie.
 7. W świetlicy prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowania dzieci.
 8. W ciągu dnia dzieci spędzają maksymalna ilość czasu na świeżym powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
 9. Za prawidłową pracę świetlicy szkolnej odpowiada jej kierownik.

§ 30
Biblioteka szkolna

 1. W skład biblioteki szkolnej wchodzą:
  1. biblioteka z księgozbiorem;
  2. czytelnia;
 2. Biblioteka szkolna jest pracownia służącą zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 3. Użytkownikami biblioteki są:
  1. uczniowie;
  2. nauczyciele;
  3. inni pracownicy szkoły
 4. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni umożliwiają korzystanie z nich przed, podczas i po zakończeniu zajęć lekcyjnych
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
  3. gromadzenie prasy i udostępnianie jej w czytelni;
  4. prowadzenie zajęć
 6. Biblioteka działa w oparciu o regulamin opracowany przez bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły
 7. Szkoła poprzez bibliotekę szkolną zapewnia kolejnym rocznikom uczniów bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, szkoła reguluje dobór podręczników.

§ 31
Organizacja biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.
 2. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.
 3. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:
  1. książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową,
  2. beletrystykę,
  3. przepisy oświatowe i szkolne,
  4. czasopisma dla nauczycieli i uczniów,
  5. nośniki elektroniczne,
  6. inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb.

§ 32
Pomieszczenia szkoły

 1. Szkoła składa się z:
  1. budynku dydaktycznego;
  2. łącznika i sali gimnastycznej;
  3. auli szkolnej
 2. Dla realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
  1. sale lekcyjne;
  2. świetlicę szkolną;
  3. bibliotekę;
  4. harcówkę;
  5. salę gimnastyczna;
  6. salę do gimnastyki korekcyjnej;
  7. małą salę do ćwiczeń;
  8. szatnie sportowe, natryski;
  9. sklepik szkolny;
  10. sekretariat;
  11. gabinety: dyrektora, wicedyrektora, psychologa i pedagoga, pedagoga specjalnego;
  12. pokój nauczycielski;
  13. pomieszczenia administracyjne;
  14. pomieszczenia obsługi, magazyny, pomieszczenia gospodarcze;
  15. archiwum;
  16. stołówkę szkolną umożliwiającą bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole.
 3. Wejście do szkoły, korytarze szkolne, boiska szkolne znajdują się pod stałym monitoringiem wizyjnym.

§ 33

 1. Dyrektor placówki w sytuacji wynikających z regulacji prawnych może zawiesić prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkole oraz zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia uzasadnia zawieszenie zajęć, jeżeli zagraża ona zdrowiu uczniów. Minimalna wymagana temperatura to 18 st. C.),
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż powyższe.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu zbyt niskiej temperatury konieczne jest zorganizowanie nauki zdalnej. Obowiązek taki powstaje w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres dłuższy niż 2 dni.

§ 34

 1. Zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się według następujących zasad:
  1. lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Microsoft Teams,
  2. materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane są poprzez platformę Microsoft Teams lub innymi kanałami informacyjnymi po uzgodnieniu z rodzicami,
  3. uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się na wezwanie nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe w trybie wideo, oraz poprzez aktywności podejmowane podczas zajęć,
  4. zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
 2. Nauczyciele kierują się w szczególności następującymi zasadami:
  1. tematy zajęć należy wpisywać do dziennika elektronicznego zgodnie z podstawą programową i faktyczną realizacją,
  2. na każdych zajęciach należy sprawdzić obecność uczniów zaznaczając to w rubryce KZ (kształcenie zdalne),
  3. przygotowując tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniać w szczególności:
   1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
   2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
   3. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
   4. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  4. ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.
 3. Kształcenie na odległość może być realizowane z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem zpe.gov.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
  1. uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
  2. nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
  3. należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
  4. nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
  5. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 5. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
  1. nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
  2. nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
  3. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
  4. materiały udostępniane uczniom muszą być sprawdzone przez nauczyciela pod kątem zawartości merytorycznej i bezpieczeństwa.
 6. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
  1. uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
  2. nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
  3. należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
  4. nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
  5. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 35

 1. W szkole zatrudnienia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 36

 1. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest:
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawczą;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  3. nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
  5. bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu;
  6. udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;
  7. prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
  8. dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
  9. wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
  10. udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy;
  11. doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
  12. systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte zajęcia;
  13. przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,
  14. czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
  15. współpracować z rodzicami;
  16. przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia;
  17. respektować prawa ucznia;
  18. natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
  19. zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
  20. niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 3. Nauczyciel odpowiada za:
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;
  2. skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów;
  3. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  4. realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;
  5. sale lekcyjne, ich zagospodarowanie i wystrój;
  6. zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich w różnych sytuacjach;
  7. pomoc uczniowi w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
  8. poznawanie warunków życia i nauki uczniów, możliwości psychofizycznych i zdrowotnych;
  9. uzupełniania swej wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły;
  10. powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;
  11. zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.

§ 37
Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
  2. aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);
  3. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
  4. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
  5. egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;
  6. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły.
  7. natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 4. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole.

§ 38
Dyżury nauczycielskie

 1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
 5. Osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do wpisania się do rejestru w dyżurce szkoły

§ 39
Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, pracownia chemiczna) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.
 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
 6. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
 7. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
 8. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
 9. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 10. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
 11. Nie podlega usprawiedliwieniu samowolne opuszczenie terenu szkoły przez ucznia bez wcześniejszej prośby rodziców.

§ 40
Nauczyciel wychowawca klasy

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.
 2. Jeżeli nie zaistnieją dodatkowe, nieprzewidziane okoliczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny – zapewniając ciągłość pracy wychowawczej.
 3. Wychowawca przy współpracy z rodzicami planuje działania wychowawcze w danej klasie i odbywa co najmniej dwa spotkania z rodzicami w półroczu
 4. Wychowawca ma obowiązek informować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego karze.
 5. Kształci umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku.
 6. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do:
  1. programowania i organizowania procesu wychowania;
  2. otoczenia opieką każdego wychowanka;
  3. planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom adekwatnie do ich potrzeb;
  4. planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które integrują zespół uczniowski;
  5. ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy oddziału;
  6. współdziałania z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, w której jest wychowawcą oddziału, psychologiem i pedagogiem;
  7. utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy i informacji o funkcjonowaniu dziecka na terenie szkoły (częstotliwość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż cztery razy w roku);
  8. realizowania z uczniami planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki;
  9. systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z oddziałem;
  10. ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego;
  11. bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji.
 7. Wychowawca oddziału ma prawo do:
  1. korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
  2. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
  3. wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w szkole.

§ 41
Ocena pracy nauczycieli

 1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu:
  1. Obowiązkowe:
   1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
   2. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
   3. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526 oraz z 2000 r. poz. 12), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
   4. wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
   5. kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
   6. współpracę z innymi nauczycielami;
   7. przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
   8. poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
   9. współpracę z rodzicami.
  2. Dwa kryteria do wyboru – jedno wybrane przez dyrektora, drugie przez nauczyciela.
  3. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:
   1. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
   2. diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
   3. analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
   4. wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
   5. realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela;
   6. podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
   7. pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
   8. prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
   9. realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
   10. umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
   11. umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
   12. opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
   13. przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
   14. współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;
   15. inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach –
  1. 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej – ocena wyróżniająca,
  2. 75% maksymalnej liczby punktów i powyżej – ocena bardzo dobra,
  3. 55% maksymalnej liczby punktów i powyżej – ocena dobra,
  4. poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – ocenę negatywna.
 4. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:
  1. obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
  2. obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;
  3. analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej;
  4. rozmowa z ocenianym nauczycielem;
  5. wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela;
  6. sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela;
  7. arkusze samooceny.

§ 42
Pedagog szkolny

Organizuje pomoc psychologiczna i pedagogiczną, udziela pomocy wychowawcom klas w szczególności w zakresie:

 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 3. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych;
 4. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 5. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 6. pedagog szkolny jest zobowiązany zwracać szczególna uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka

§ 43
Psycholog szkolny

 1. Psycholog szkolny realizuje swoje działania współdziałając z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi. We współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 2. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
  1. badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci;
  2. prowadzeni lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów;
  3. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
  4. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnymi pozaszkolnym ucznia;
  5. prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym.

§ 44
Pedagog specjalny

 1. Współpracuje z zespołem opracowującym dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 2. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy:
  1. rekomenduje dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
  2. diagnozuje indywidualne potrzeb rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 3. Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
 4. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
 5. Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
  1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  2. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  3. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  4. pracownikiem socjalnym,
  5. asystentem rodziny,
  6. kuratorem sądowym i innymi.

Rozdział 6. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 45

 1. Szkoła prowadzi zapisy uczniów do klasy I na rok przed rozpoczęciem przez nie obowiązku szkolnego.
 2. Do szkoły mają prawo uczęszczać uczniowie zamieszkali w jej rejonie.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemna prośbę rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły ucznia zamieszkałego poza rejonem szkoły.
 4. Na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę w wieku 6 lat jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Dziecko może być odroczone z rozpoczęcia nauki nie dłużej jednak niż o rok. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej może zezwolić na indywidualny tok nauczania, wyznaczając nauczyciela opiekuna.
 8. Na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej, po uzgodnieniu z organem prowadzącym ilości godzin dydaktycznych, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nauczaniu indywidualnym.

§ 46
Prawa ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. Zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. Zaspakajanie potrzeby rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez:
   1. udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach,
   2. organizowanie rozgrywek, imprez i zawodów sportowych,
   3. prezentacje działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
   4. udział w wycieczkach rekreacyjnych i krajoznawczych;
   5. pozyskiwania informacji o sobie i znajomości swoich praw;
   6. swobodnej wypowiedzi;
   7. swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych;
   8. swobodnego zrzeszania się i wpływania na życie szkoły;
   9. równego traktowania w szkole i równość wobec prawa;
 2. Kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku.
 3. Kształcenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do nauki i pracy w warunkach współczesnego świata.
 4. Korzystania z przerw świątecznych, ferii, wakacji bez konieczności odrabiania zadawanej pracy domowej.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, których kryteria zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 6. Zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzianów z większej partii materiału.
 7. Pisanie jednego sprawdzianu dziennie i nie więcej niż trzech w tygodniu.
 8. Terminowe (do 14 dni) oceniania swoich prac pisemnych.
 9. Uzyskania dodatkowej pomocy w nauce poprzez pomoc koleżeńską, doraźna pomoc nauczyciela oraz uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.
 10. Uzyskania pomocy materialnej, bezpłatnego dożywiania, zwolnienia z opłat różnych składek w przypadku znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
 11. Korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 12. Korzystania ze sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy szkolnej oraz z pomieszczeń szkolnych pod opieką nauczyciela.
 13. Swobodnego wyrażania myśli, wyznawania religii i poszanowania godności osobistej.
 14. Wpływania na życie szkoły przez aktywną działalność w samorządzie uczniowskim.
 15. Zrzeszania się w organizacjach szkolnych.
 16. Uzyskiwania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub w razie nagłego zachorowania.

§ 47
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

§ 48
Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
 2. Uczyć się systematycznie;
 3. Pracować nad swoim rozwojem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 4. Maksymalnie rozwijać swe zdolności i zainteresowania;
 5. Dbać o estetykę swojego wyglądu (higiena osobista, kultura stroju, fryzura, ograniczenie noszenia biżuterii i stosowania kosmetyków);
 6. Chronić własne zdrowie i życie:
  1. przebywając w miejscach wyznaczonych przed zajęciami oraz podczas przerw międzylekcyjnych,
  2. podczas przerw zachowywać się kulturalnie i nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych,
  3. od momentu rozpoczęcia (lekcji) zajęć do chwili ich zakończenia nie wolno opuszczać terenu szkoły,
  4. nie wolno do szkoły zapraszać osób obcych (nie będących uczniami szkoły) bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia,
  5. przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych, takich jak: petardy, noże, gaz, materiały wybuchowe, żrące, wskaźniki laserowe, narkotyki, alkohol, papierosy i inne,
  6. przestrzegać przepisów bhp;
 7. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 8. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, meble, pomoce naukowe i przybory szkolne;
 9. Usunąć powstałe z jego winy szkody;
 10. Troszczyć się o honor szkoły i godnie reprezentować ją na imprezach, konkursach, zawodach sportowych w szkole i poza szkołą;
 11. Usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole. Podstawa usprawiedliwienia jest zaświadczenie lekarskie lub usprawiedliwienie napisane przez rodzica
 12. Przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Za spóźnienie uważa się wejście do klasy w ciągu pierwszych 10 minut. Późniejsze nieuzasadnione przyjście traktuje się jako nieobecność na lekcji;
 13. Uczeń ma obowiązek wyciszyć podczas trwania zajęć aparat telefoniczny i schować do plecaka. Zakłada się możliwość korzystania z telefonu podczas przerw tylko i wyłącznie w celu nawiązania pilnego połączenia z rodzicami za zgodą wychowawcy lub innego nauczyciela. Niedozwolone wykorzystanie telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych (wykonywanie zdjęć, kręcenie filmów, nagrywanie rozmów, korzystanie z gier) grozi zatrzymaniem telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, który można odebrać po zajęciach.

Rozdział 7. NAGRODY I KARY
§ 49

 1. Uczeń otrzymuje nagrody za:
  1. celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie;
  2. wybitna aktywność społeczną przejawiająca się w działaniu na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
  3. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych;
  4. szczególne zasługi i osiągnięcia w pracach samorządu uczniowskiego;
  5. prezentowanie twórczej, pełnej życzliwości, wyrozumiałości i poświęcenia postawy wobec ludzi i otoczenia;
  6. aktywną postawę w zwalczaniu wszelkich przeciwności i własnej słabości.
 2. Nagrodami są:
  1. pochwała wychowawcy klasy, nauczyciela udzielona wobec całej klasy;
  2. dyplom;
  3. list pochwalny do rodziców;
  4. upominek rzeczowy.
 3. Uczeń otrzymuje nagrody od:
  1. dyrektora szkoły;
  2. nauczyciela;
  3. wychowawcy;
  4. rady pedagogicznej;
  5. innych fundatorów.
 4. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

§ 50
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny.
 2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.
 3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.
 4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.
 5. W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

§ 51
Kary

 1. Uczeń otrzymuje karę za:
  1. nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń wewnętrznych;
  2. naruszanie przepisów obowiązujących na terenie szkoły oraz niestosowanie się do poleceń organizacyjno – porządkowych dyrektora szkoły i nauczycieli, a w szczególności za:
   1. opuszczenie terenu szkoły,
   2. zniszczenie mienia szkoły,
   3. wnoszenie na teren szkoły materiałów niebezpiecznych,
   4. zachowanie krzywdzące innych.
 2. Rodzaje kar:
  1. upomnienie udzielone przez nauczyciela wobec klasy;
  2. wpisanie uwagi do wiadomości rodziców;
  3. wezwanie do szkoły rodziców i rozmowa w ich obecności z uczniem;
  4. pozbawienie prawa do korzystania z wyjść, wycieczek, reprezentowania szkoły i uczestnictwa w zajęciach o charakterze rozrywkowym;
  5. obniżenie oceny z zachowania;
  6. stopniowanie kar może nie być przestrzegane.
 3. Dyrektor szkoły lub inny pracownik szkoły zgłasza Policji sytuację w przypadku, gdy zachowanie ucznia zagraża życiu innych lub narusza przepisy prawa.
 4. W stosunku do uczniów niedopuszczalne jest stosowanie kar cielesnych i psychicznych naruszających nietykalność i godność osobistą.
 5. W przypadku gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:
  1. pouczenia,
  2. ostrzeżenia ustnego albo
  3. ostrzeżenia na piśmie,
  4. przeproszenia pokrzywdzonego,
  5. przywrócenia stanu poprzedniego lub
  6. wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
 6. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

§ 52

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
  1. zastosowanie kar nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
  2. w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 53

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub nałożonej karze.

§ 54

 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

§ 55
Tryb odwoławczy od kary

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.
 2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.


Rozdział 8. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 56

 1. Regulamin ustala zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów w ośmioletniej Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu.
 2. Do średniej ocen będą wliczone stopnie z religii i etyki, a także stopnie na koniec roku z wszystkich dodatkowych przedmiotów.

§ 57
Informacje ogólne

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
  3. motywowanie do; do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
  6. udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 3. Oceny dokonują nauczyciele, dając jednocześnie informację rodzicom, wychowawcy klasy oraz Dyrektorowi szkoły o postępach uczniów w nauce.
 4. Obowiązująca dokumentację stanowi dziennik elektroniczny Librus.

§ 58
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania obejmują:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. bieżące ocenianie, które ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć oraz klasyfikowanie śródroczne;
 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, oraz rocznej oceny z zachowania;
 6. 5a. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 59

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
 3. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców
 4. Nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom
 6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 60

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.
 2. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  2a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

  2b. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
  2c. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w półroczu programowo wyższym, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualną pracę nauczyciela z dzieckiem.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  4a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  4b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń bierze się także pod uwagę jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
 6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
  6a. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6a, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 61
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
  3. śródroczne i roczne,
  4. końcowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.
 4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
  1. odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
  2. przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
  3. wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

§ 62
Klasyfikowanie

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 48, oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej opisowej, oraz opisowej oceny zachowania.
 3. W klasach IV – VIII ocena śródroczna oraz roczna jest średnią ważoną ocen bieżących z przedmiotu.
 4. Na 7 dni przed końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Wychowawca przekazuje rodzicom za pośrednictwem ucznia, a w przypadku jego nieobecności pocztą wykaz przewidywanych ocen na kartkach do podpisu. Podpisane przez rodziców kartki z ocenami wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji. Oceny te nie podlegają zmianie. Termin wystawiania ocen jest ostateczny.
 5. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem (z uzasadnieniem) do nauczyciela określonego przedmiotu w celu przeprowadzenia procedury zmiany oceny rocznej na wyższą niż proponowana. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu, z przebiegu którego sporządza protokół. Ostateczna ocena nie może być niższa niż pierwotnie proponowana.
 6. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym ucznia i jego rodziców przynajmniej miesiąc przed końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Na miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń i rodzice otrzymują propozycje oceny końcowej, która jednakże może ulec zmianie czyli podwyższeniu lub obniżeniu w ciągu tego miesiąca.
 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 63
Ocenianie

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej;
  2. końcowej.
 3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
 4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach klas I- III w przypadku:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
   z tych zajęć;
  2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 6. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.
 8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 64

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne roczne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
 2. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 3. Ocena bieżąca w klasach I–III jest przekazywana dziecku w postaci informacji o jego pracy i postawach poprzez:
  1. informację słowną;
  2. informację pozawerbalną – gest, mimika;
  3. symbole obrazkowe i wyrazowe.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę z zachowania.
 5. Informacja na temat rozwoju ucznia, jego postępach i ewentualnych problemach w nauce będzie przekazywana rodzicom w czasie konsultacji i zebrań.

§ 65
WYMAGANIA PROGRAMOWE

 1. Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany przedstawić na początku roku szkolnego szczegółowe zasady
 2. oceniania z danego przedmiotu. Rodzice z kolei są zobowiązani do złożenia pod kryteriami podpisów.

 3. Zasady ogólne dla poszczególnych stopni:
  1. ocena niedostateczna:
   1. uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń,
   2. nie opanował podstawowych umiejętności, a poważne braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze kształcenie i rozwijanie umiejętności;
  2. ocena dopuszczająca:
   1. uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
   2. ma wiadomości niepełne, ale istnieje możliwość usunięcia braków;
  3. ocena dostateczna:
   1. uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
   2. potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,
   3. podczas lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością,
   4. opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień;
  4. ocena dobra
   1. uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
   2. umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
   3. jest aktywny podczas lekcji,
   4. opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym;
  5. ocena bardzo dobra:
   1. uczeń sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,
   2. samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela,
   3. potrafi powiązać wiedzę z różnych dziedzin,
   4. bierze aktywny udział w lekcjach,
   5. opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym;
  6. ocena celująca
   1. uczeń potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości w różnych źródłach informacji,
   2. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, co ma swoje odzwierciedlenie w ocenach bieżących
   3. samodzielnie rozwiązuje problemy zarówno podczas lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej,
   4. potrafi uzasadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,
   5. w przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka) uczeń systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w konkursach i uroczystościach w szkole i poza szkołą. Swoje umiejętności prezentuje również podczas lekcji,
   6. uczeń celująco wykonuje prace dodatkowe (prezentacje, referaty) w ciągu całego roku szkolnego,
   7. laureaci przedmiotowych konkursów wojewódzkich podlegają zasadom kuratoryjnym,
   8. uczeń, który osiąga wybitne lub bardzo dobre wyniki (miejsca 1 – 3) w różnorodnych konkursach na poziomie miejskim i ogólnopolskim może również otrzymać najwyższą pozytywną ocenę z przedmiotu,
   9. uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania będący efektem samodzielnej pracy wynikającej z indywidualnych zainteresowań,
   10. stopnie sprawdzianów, prac klasowych oraz testów ustala się według następującej skali:
   11. celujący cel 6 99% – 100%
    celujący – cel – 6 – 97% – 98%
    bardzo dobry + bdb + 5 + 93% – 96%
    bardzo dobry bdb 5 89% – 92%
    bardzo dobry – bdb – 5 – 85% – 88%
    dobry + db + 4 + 81% – 84%
    dobry db 4 73% – 80%
    dobry – db – 4 – 69% – 72%
    dostateczny + dst + 3+ 65% – 68%
    dostateczny dst 3 54% – 64%
    dostateczny – dst – 3 – 50% – 53%
    dopuszczający + dop + 2 + 46% – 49%
    dopuszczający dop 2 35% – 45%
    dopuszczający – dop – 2 – 31% – 34%
    niedostateczny ndst 1 30%
   12. punktem wyjścia do ustalenia wag poszczególnych ocen jest poniższa tabela, którą nauczyciel podaje do wiadomości uczniom z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu (PZO)
    Forma sprawdzania wiedzy i umiejętności waga
    Osiągnięcia w konkursach: – miejskich, wojewódzkich i na szczeblu ogólnopolskim (w zależności od zajętego miejsca) – konkursy szkolne 3-5
    Sprawdzian, praca klasowa, test, praca semestralna – w zależności od poziomu trudności 3
    Kartkówka, krótka forma pisemna, karta pracy, odpowiedź ustna, ćwiczenia oraz wychowanie fizyczne – zawody 2
    Praca na lekcji i aktywność, przygotowanie do lekcji, udział w konkursach oraz na zajęciach wychowania fizycznego – wszystkie pozostałe formy aktywności fizycznej 1
    Projekty, laboratoria i dłuższe formy pisemne itp. działania realizowane w dłuższym
    przedziale czasowym
    2-3
    Prace powtórzeniowe oraz wieloetapowe prace wytwórcze z techniki, plastyki i muzyki 2-3
    Proste prace plastyczne i techniczne oraz zadania muzyczne 1
   13. przeliczenie średnich ważonych na ocenę śródroczną i roczną
    ocena zapis skrócony zapis liczbowo średnia odpowiadająca ocenie
    celujący cel 6 5,45 – 6,00
    bardzo dobry bdb 5 4,70 – 5,44
    dobry db 4 3,70 – 4,69
    dostateczny dst 3 2,70 – 3,69
    dopuszczający dop 2 1,75 – 2,69
    niedostateczny ndst 1 0 – 1,74
  7. Stopnie, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
 4. Zasady ogólne:
  1. Uczeń powinien pracować systematycznie i uzyskać ocenę z każdego sprawdzianu podsumowującego dany dział wiedzy.
  2. Uczeń powinien nadrabiać zaległości i poprawiać sprawdziany systematycznie i terminowo. W przypadku nieobecności lub oceny niezadowalającej jest zobowiązany uzgodnić termin nadrobienia zaległości z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel wyznacza termin oraz powiadamia o tym ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem z form określonych przez nauczyciela w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
  4. w dzienniku pozostaje ocena niższa z wagą „0” jako informacja o wysiłku i aktywności ucznia.
  5. W okresie 2 tygodni przed klasyfikacją roczną nie przeprowadza się sprawdzania wiadomości obejmującego zagadnienia z całego okresu klasyfikacyjnego bądź roku w celu uzyskania przez ucznia wyższej oceny rocznej. Wyjątkiem jest egzamin sprawdzający wiedzę.
  6. Przy ustalaniu oceny ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel uwzględnia wpływ stwierdzonych trudności na możliwości opanowania wymagań podstawy programowej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  7. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się korzystanie z innowacji metodycznej dotyczącej oceniania kształtującego. Nauczyciel korzystający z tej formy oceniania jest zobowiązany do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej wyrażonej liczbą zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

  § 66
  Egzamin klasyfikacyjny

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
  4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W przypadku gdy uczeń przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka, dyrektor, w sytuacji gdy nie ma nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego zatrudnionego w innej szkole po porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
  6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim półroczu, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (do końca sierpnia). Termin egzaminu podaje wychowawca przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
  7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje formę ustną i pisemną. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności zadań powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w niniejszym statucie. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali zamieszczonej w niniejszym statucie
  8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.
  9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, , informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  10. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego musi zawierać: skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, ocenę ustaloną w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Praca pisemna ucznia stanowi załącznik do protokołu. Protokół z załącznikami jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
  11. Od oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego rodzice ucznia mogą odwołać się w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty egzaminu do Dyrektora Szkoły, który wyznacza termin egzaminu poprawkowego i powołuje komisję egzaminacyjną.
  12. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  13. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.
  14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  15. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
   1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  16. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
  17. W skład komisji wchodzą:
   1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
    2. kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    3. wychowawca klasy,
    4. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    5. pedagog,
    6. psycholog,
    7. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    8. przedstawiciel rady rodziców.
  18. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  20. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
  22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  § 67
  Promowanie

  1. Uczeń klasy I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku szkolnym.
  2. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
  3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. l albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
  4. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
   4a. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
  5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
  6. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Powyższe dotyczy również ucznia realizującego obowiązek szkolny lub naukę poza szkołą. W przypadku tego ucznia nie ustala się oceny z zachowania.
  7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
   7a. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
   7b. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
   Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
  8. Uczeń kończy szkołę podstawową:
   1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
   2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

   8a. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 8, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
   8b. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

  9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, iż zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.

  § 68
  Egzamin poprawkowy

  1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, , informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
   4. podczas egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
  4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
  5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także zwięzłą informację o wykonanym zadaniu praktycznym.
  6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
  7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
  8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo z zajęć
   z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  § 69
  Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

  1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenie na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej.
  3. Termin sprawdzianu, o którym mowa powyżej, dyrektor uzgadnia z rodzicami.
  4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  5. W skład komisji wchodzą:
   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca oddziału,
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
    4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    5. przedstawiciel rady rodziców,
    6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
    7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  7. Sprawdzian przeprowadza się w dwóch formach: pisemnej i ustnej
  8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej
  9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1. skład komisji,
    2. termin sprawdzianu,
    3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
    4. imię i nazwisko ucznia,
    5. zadania sprawdzające,
    6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
    1. skład komisji,
    2. termin posiedzenia komisji,
    3. imię i nazwisko ucznia,
    4. wynik głosowania,
    5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej może do niego przystąpić w innym wyznaczonym przez dyrektora terminie w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
  11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  12. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
  13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

  § 70
  Ocena z zachowania

  1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania i regulaminem zachowania w miesiącu wrześniu (na pierwszym spotkaniu z rodzicami).
  2. Wychowawca ustala jedną ocenę z zachowania, która uwzględnia:
   1. stosunek do obowiązków szkolnych i wywiązywanie się z nich;
   2. kulturę osobistą i piękno mowy ojczystej;
   3. okazywanie szacunku innym osobom;
   4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
   5. aktywność;
   6. nieprzejawianie przemocy fizycznej i agresji;
   7. udział ucznia w wolontariacie.
  3. Ocena ta nie może mieć wpływu na:
   1. oceny z przedmiotów nauczania;
   2. promowanie ucznia;
   3. ukończenie szkoły.
  4. Uczeń pracuje na ocenę z zachowania przez cały rok – oceną wyjściową jest ocena dobra.
  5. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową (roczną).
  6. Począwszy od klasy czwartej ustala się następującą skalę zachowania:
   1. wzorowe – wz
   2. bardzo dobre – bdb
   3. dobre – db
   4. poprawne – popr
   5. nieodpowiednie – ndp
   6. naganne – ng
  7. Na 7 dni przed końcowym (półrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ocenę z zachowania należy podać do wiadomości uczniów i rodziców
  8. Rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności w ciągu 7 dni od momentu przyjścia dziecka do szkoły.
  9. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły, biorąc pod uwagę zachowanie ucznia podczas lekcji i podczas przerw, samoocenę ucznia i uwagi w dzienniku.
  10. Ocena z zachowania musi uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego ucznia, jego warunki środowiskowe. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii PPP.
  11. Ocenę obniżamy o jedną, gdy nastąpi zniszczenie mienia szkoły, cudzej własności. Drugą konsekwencją będzie zadośćuczynienie w formie finansowej za wyrządzoną krzywdę.
  12. Ocenę obniżamy do nieodpowiedniej przy naruszeniu nietykalności osobistej, godności drugiego człowieka i przy stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej.
  13. Laureaci konkursów przedmiotowych i zwycięzcy zawodów sportowych mogą zostać nagrodzeni ocena najwyższą pozytywną z danego przedmiotu i nie ma to wpływu na ocenę z zachowania.
  14. W przypadku kontrowersji co do proponowanej oceny decydujący głos ma Rada Pedagogiczna (po uprzednim rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu).
  15. Ocena z zachowania ustalona na Radzie Pedagogicznej jest oceną ostateczną.
  16. Ocenę z zachowania ustala się według następujących kryteriów:
   1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:
    1. jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów,
    2. wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością w pracy uczniowskiej,
    3. dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,
    4. jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,
    5. jest uczciwy,
    6. jest zawsze przygotowany do zajęć,
    7. jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
    8. godzi naukę z zajęciami poza szkołą,
    9. reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach,
    10. wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,
    11. wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd,
    12. dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających,
    13. bezwzględnie przestrzega zasad kultury osobistej i bezpieczeństwa w szkole i poza nią, nie przejawia agresji,
    14. prawidłowo korzysta z urządzeń użyteczności publicznej,
    15. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,
   2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1. jest uczniem obowiązkowym i systematycznym,
    2. stara się być zawsze przygotowany do lekcji,
    3. nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
    4. troszczy się o mienie szkolne i kolegów,
    5. dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe,
    6. jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym,
    7. dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,
    8. przestrzega zasad kultury osobistej i zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
    9. systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma nieliczne spóźnienia,
    10. jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,
    11. jest uczciwy,
    12. nie przejawia przemocy fizycznej i agresji wobec innych,
    13. bierze aktywny udział w imprezach klasowych i szkolnych,
    14. godzi naukę z zajęciami poza szkołą,
    15. prawidłowo korzysta z urządzeń użyteczności publicznej;
   3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1. wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
    2. bierze udział w życiu klasy i szkoły,
    3. postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
    4. jego kultura nie budzi zastrzeżeń,
    5. okazuje szacunek innym,
    6. dba o swój estetyczny wygląd,
    7. dba o zdrowie, nie ulega nałogom,
    8. jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,
    9. nie używa przemocy, nie jest agresywny i wulgarny,
    10. prawidłowo korzysta z urządzeń użyteczności publicznej,
    11. uczęszcza na zajęcia punktualnie, nie wagaruje,
   4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
    1. w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
    2. uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
    3. nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw,
    4. nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
    5. prawidłowo korzysta z urządzeń użyteczności publicznej,
    6. poprawnie zachowuje się wobec pracowników szkoły i kolegów,
    7. nie używa przemocy, nie jest agresywny, nie znęca się nad innymi,
    8. stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą),
    9. stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, religii, narodowości,
    10. nie ulega nałogom,
    11. ma nie więcej niż 6 spóźnień i nie wagaruje,
   5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
    1. lekceważy obowiązki szkolne,
    2. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
    3. cechuje się niską kulturą osobistą,
    4. ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad,
    5. nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów,
    6. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
    7. bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, ulega nałogom,
    8. często spóźnia się na lekcje, ma do 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu;
   6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
    1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
    2. stanowi zagrożenie dla innych,
    3. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
    4. uniemożliwia prowadzenie lekcji,
    5. daje zły przykład kolegom,
    6. prowokuje bójki, bierze w nich udział,
    7. zastrasza, nęka fizycznie i psychicznie innych,
    8. wyłudza, stosuje szantaż i dopuścił się kradzieży,
    9. rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne,
    10. jest arogancki i wulgarny wobec kolegów i pracowników szkoły,
    11. ulega nałogom,
    12. wagaruje, bardzo często spóźnia się na lekcje, opuścił ponad 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
  17. Właściwy wygląd jest wyrazem kultury osobistej, szacunku dla innych osób oraz instytucji i podlega ocenie zgodnie systemem oceniania zachowania.
   1. strój szkolny powinien być czysty, schludny i estetyczny.
   2. strój, fryzura, zdobienie ciała i biżuteria powinny być adekwatne do miejsca pracy i nauki, zgodne z uznanymi normami społecznymi i nie może wyrażać przynależności do subkultury.
   3. strój galowy:
    • dziewczęta – biała bluzka w zestawie z granatową, czarną lub szarą, spódnicą o długości nie krótszej niż do kolan, lub wizytowymi spodniami w tych samych kolorach, granatowa, czarna, szara garsonka lub spodnium, ewentualnie granatowa czarna lub szara sukienka wizytowa o długości nie krótszej niż do kolan;
    • chłopcy – biała lub błękitna koszula w zestawie z czarnymi, granatowymi lub szarymi wizytowymi spodniami, lub z czarnym, granatowym lub szarym garniturem (wówczas obowiązuje krawat).
    • zamiennikiem stroju galowego może być mundur harcerski

   Łamanie powyższych zasad skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

   § 71
   Warunki niepromowania ucznia klas I-III

   1. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
   2. Chodzi zatem o uwzględnienie możliwości rozwojowych ucznia, a także o właściwe rozmieszczenie treści nauczania w ramach I etapu edukacyjnego. Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III.
   3. W związku z tym, iż podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej nie podaje definicji „szczególnego przypadku” ucznia na żadnym z trzech poziomów kształcenia nauczania początkowego w ramach Wewnątrzszkolnego Zasad Oceniania (WZO) ustala się następujące kryteria dla poszczególnych poziomów (klas).
   4. Propozycję składa nauczyciel wychowawca w oparciu o swoje doświadczenie, obserwację dziecka i jego dotychczasowe postępy w nauce, a następnie przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia większością głosów.
   5. W myśl tej decyzji promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie rokuje na powodzenie w nauce w klasie wyższej, a powtórzenie klasy daje nadzieję i szansę na uzupełnienie jego podstawowych i najważniejszych kompetencji w zakresie czytania, pisania i liczenia. Powyższą decyzję należy traktować jako rzetelną i kompleksową pomoc uczniowi w nadrobieniu istotnych zaległości w materiale nauczania oraz profilaktykę w zapobieganiu późniejszym globalnym niepowodzeniom szkolnym w starszych klasach.
   6. Powyższe postępowanie zapobiega także powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u dziecka pod nazwą fobii szkolnej, nerwicy szkolnej, niedostosowania społecznego itp. wynikających z braku podstawowych kompetencji edukacyjnych uniemożliwiających przyswajanie wiedzy na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczeń, który nie opanował podstawowych kompetencji będzie w starszych klasach narażony na nieustającą frustrację, a tym samym zacznie unikać konfrontacji z rzeczywistością szkolną w postaci wagarów czy agresywnego i aspołecznego lub autodestrukcyjnego zachowania.
   7. Dlatego też ten „szczególny przypadek” w WZO dotyczy tylko edukacji polonistycznej i matematycznej. Oznacza to w praktyce, że dziecko rozpoczynając naukę w klasie IV:
    1. powinno samodzielnie czytać i rozumieć przeczytany tekst;
    2. powinno sprawnie komunikować się w formie pisemnej;
    3. powinno mieć opanowane pojęcie liczby.
   8. Ostateczną decyzję o niepromowaniu ucznia do następnej klasy (jak wyżej zapisano) podejmuje rada pedagogiczna, po stwierdzeniu, że uczeń podlega co najmniej 5 kryteriom opracowanym pod pojęciem „szczególny przypadek”.

   KLASA I
   Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy II w następujących warunkach:

   1. edukacja polonistyczna:
    1. nie potrafi w sposób jasny i czytelny komunikować się z otoczeniem (nie słucha wypowiedzi innych, nie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nie sygnalizuje swoich potrzeb społecznych),
    2. nie uczestniczy w rozmowach tematycznych (związanych z życiem rodzinnym, szkolnym, przeczytaną lekturą, obejrzanym spektaklem, filmem itp.),
    3. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej (nie korzysta z pakietów edukacyjnych),
    4. nie zna wszystkich liter alfabetu,
    5. głoskuje nie składając w sylaby,
    6. czyta pamięciowo tylko przygotowane krótkie teksty,
    7. nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
    8. popełnia błędy w pisaniu z pamięci,
    9. pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze,
    10. przepisuje z błędami,
    11. pismo stanowi „sałatkę literową” zawierającą liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.) uniemożliwiającą zrozumienie treści;
   2. edukacja matematyczna:
    1. nie potrafi ustalić równoliczności zbiorów (przy porównywaniu ich),
    2. nie układa poszczególnych elementów w porządku rosnącym lub malejącym,
    3. nie potrafi utworzyć zbiorów wg. podanego kryterium,
    4. nie umie określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej, nad – pod itp.),
    5. nie ma orientacji przestrzennej (np. lewy górny róg kartki),
    6. nie doprowadza pracy do końca,
    7. nie utożsamia liczb z cyframi,
    8. ma problemy z przeliczaniem zbiorów,
    9. popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20,
    10. nie potrafi liczyć na konkretach,
    11. nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiętnego,
    12. nie umie zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnej sytuacji (obrazek, zadanie z treścią, zabawy matematyczne),
    13. nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w praktyce (mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, wiadomości kalendarzowe),
    14. nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt);

   KLASA II
   Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy III w następujących warunkach:

   1. edukacja polonistyczna:
    1. nie wykazuje zainteresowania tematyką zajęć,
    2. związki przyczynowo – skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela,
    3. wymaga dyscyplinowania uwagi zewnętrznej,
    4. nie czyta ze zrozumieniem tekstów,
    5. nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
    6. popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa,
    7. nie potrafi układać i pisać zdań na zadany temat,
    8. pismo stanowi „sałatkę literową” zawierającą liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.) uniemożliwiającą zrozumienie treści,
    9. nie rozpoznaje w zdaniach poznanych części mowy,
    10. nie umie wyróżnić i nazwać w tekstach zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych;
   2. edukacja matematyczna:
    1. nie potrafi określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej, nad – pod itp.),
    2. nie wykazuje orientacji przestrzennej,
    3. nie doprowadza pracy do końca,
    4. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej ,
    5. popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 30,
    6. nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
    7. nie potrafi zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnego zadania z treścią (nie rozwiązuje zadań z treścią ),
    8. nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w różnych sytuacjach praktycznych (mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, obliczenia kalendarzowe, zegar),
    9. nie opanował tabliczki mnożenia w zakresie 30;

    KLASA III
    Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy IV w następujących warunkach:

    1. edukacja polonistyczna:
     1. nie skupia uwagi na wypowiedziach nauczyciela i uczniów,
     2. nie potrafi korzystać z przekazywanych informacji,
     3. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej,
     4. nie czyta ze zrozumieniem tekstów,
     5. nie potrafi przeczytać poprawnie i płynnie nowego tekstu,
     6. przygotowany tekst czyta z błędami,
     7. nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji,
     8. posiada ubogi zasób słów,
     9. niechętnie się wypowiada
     10. pytany odpowiada pojedynczymi wyrazami,
     11. nie przejawia aktywności na zajęciach,
     12. nie posiadł umiejętności wypowiadania się na zadany temat, także poza forum klasy- w obecności tylko nauczyciela,
     13. samodzielnie nie formułuje żadnej wypowiedzi pisemnej (opis, opowiadani, list, notatka),
     14. nie dostrzega różnicy między literą a głoską, nie dzieli wyrazów na sylaby, nie oddziela wyrazów w zdaniu i zdań w tekście,
     15. pismo jest nieczytelne w treści: zawiera liczne błędy tzw. sałatkę literową,
     16. nie dba o poprawność gramatyczną i interpunkcyjną,
     17. popełnia w pisaniu błędy fonetyczne świadczące o nie wyćwiczonej analizie i syntezie słuchowej wyrazów (zniekształca brzmienie wyrazów),
     18. nie wyróżnia w tekście poznanych i utrwalonych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek),
     19. nie umie wyróżnić w tekstach zdań oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych i rozkazujących;
    2. edukacja matematyczna:
     1. nie potrafi przeliczać w przód i w tył w zakresie 100,
     2. nie potrafi zapisać cyframi danej liczby,
     3. myli znaki różnicowe przy porównywaniu dowolnych liczb (<, >, =),
     4. popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100,
     5. nie opanował umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
     6. nie utożsamia działań wzajemnie odwrotnych sprawdzając poprawność ich wykonania,
     7. nie opanował tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
     8. nie rozwiązuje równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka,
     9. nie rozwiązuje zadań tekstowych,
     10. nie opanował matematycznych wiadomości praktycznych (nie wykorzystuje wiedzy w praktyce),
     11. nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim (od I do XII),
     12. popełnia błędy w obliczeniach kalendarzowych (w tym obliczenia zegarowe),
     13. nie umie obliczyć obwodów kwadratu i prostokąta.

     § 72
     Egzamin ósmoklasisty

     1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
     2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
     3. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 – 2021 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
      1. język polski;
      2. matematykę;
      3. język obcy nowożytny;

      3a. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

      1. język polski;
      2. matematykę;
      3. język obcy nowożytny;
      4. jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
     4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
     5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
     6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
      1. nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
      2. przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
     7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
     8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

Rozdział 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 73
Szkoła posiada własny ceremoniał

 1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego odbywa się w grupach. Klasy I mają swoje własne uroczystości.
 2. Uczniowie kończący dana klasę z wyróżnieniem otrzymują w czasie uroczystości nagrody i dyplomy za osiągnięcia w nauce wręczane przez dyrektora szkoły oraz świadectwa z wyróżnieniem wręczane przez wychowawcę.
 3. Uroczystość ukończenia szkoły ma swój własny ceremoniał.
 4. Uroczyste przyjęcie klas I w poczet uczniów szkoły odbywa się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Program artystyczny uroczystości przygotowują wyznaczeni uczniowie z klas II pod opieka wychowawcy.
 5. Klasy I są uroczyście przyjmowane w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
 6. W ostatnim dniu nauki w miesiącu grudniu odbywają się wigilie klasowe.
 7. W tygodniu poprzedzającym zimowe ferie świąteczne Samorząd Uczniowski składa kwiaty na grobie Patrona – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia przypada rocznica wybuchu powstania).
 8. W szkole uroczyście obchodzi się:
  1. Dzień Edukacji Narodowej;
  2. Święto Niepodległości;
  3. Święto Konstytucji 3 Maja
  4. Dzień Patrona Szkoły
 9. W okresie karnawału organizowane są baliki dla każdego poziomu klas I etapu edukacyjnego.
 10. W okolicach 1 czerwca organizowany jest Dzień Sportu.
 11. W październiku odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampania wyborczą.
 12. Klasy maja prawo do tworzenia swoich własnych tradycji, które nie są sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 74
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z Rozporządzeniem MEN

§ 75

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę materiałową i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zgodnie z Uchwałą Prezydenta Miasta Poznania

§ 76
Szkoła ma prawo do dokonywania zmian w statucie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 77
Statut szkoły zatwierdziła Rada Pedagogiczna

Skip to content